Jakość wody

By zapewnić dobrą jakość wody w basenach Biodesign są wymagane następujące procesy:

CODZIENNA OBSŁUGA

Chemiczna równowaga wody jest bardzo ważna ponieważ dba o odpowiednią zawartość minerałów w wodzie co wpływa na:

 1. Ochronę powierzchni basenu: jeżeli woda nie jest zrównoważona to może stać się agresywna co może zakończyć się korozją powierzchni. W basenach Biodesign czynnik ten jest nawet ważniejszy ponieważ wykończenie basenu jest strukturalne.
 2. Ochronę wszystkich urządzeń i akcesoriów, wchodzących w kontakt z wodą
 3. Dbając o bezpieczeństwo i zdrowie kąpiących się należy sprawdzać zawartość bakterii w wodzie i akumulacji związków chemicznych i bi-produktów , mogących uczynić wodę potencjalnie niebezpieczną.
 4. Pewność, że produkty sterylizacji działają skutecznie.

UZDATNIANIE MECHANICZNE

Mechanicznym uzdatnianiem nazywamy obieg wody w basenie przez filtr. Istotą jest  zapewnienie szybkiego usuwania zanieczyszczeń by zapewnić zdrową, klarowną wodę.

 1. Obieg wody musi zapewniać dobrą dystrybucję produktów uzdatniania aby móc wyeliminować “martwe” strefy basenu i utrzymać stałą temperaturę.
 2. Obieg filtracyjny powinien usunąć zanieczyszczenia wniesione do basenu przez kąpiących się. Filtr musi zapewniać prawidłową konserwację i być odpowiedniej wielkości w zależności od ilości wody oraz liczby pływających.   Istnieje wiele rodzajów filtrów – wypełnionych złożem filtracyjnym:  piaskiem lub szkłem, ziemią okrzemkową lub wkładami filtracyjnymi tekstylnymi. Mają określone wymagania dotyczące konserwacji i dają różne wyniki. Konserwacja powinna obejmować mycie i dezynfekcję filtrów.
 3. Flokulacja polega na aglomeracji cząstek koloidalnych substancji będących często pożywką dla bakterii i połączenia cząstek tak, aby filtr mógł je zatrzymywać.

By zapewnić dobre właściwości fizyko- chemiczne wody konieczne jest przeprowadzanie na bieżąco trzech następujących operacji:

 • Co tydzień, lub po silnych wiatrach lub burzach, sprawdzaj kosz filtracyjny skimmera i prefiltr pompy obiegowej by usunąć zanieczyszczenia organiczne .
 • Co tydzień sprawdzaj ciśnienie panujące w  filtrze, aby mieć pewność, że pozostaje w granicach zasugerowanych w Instrukcji obsługi.
 • Kiedy ciśnienie filtra wzrośnie,  oznacza to że konieczne jest oczyszczenie go poprzez płukanie zwrotne.

Uwaga: Jeśli po płukaniu zwrotnym ciśnienie nie spadnie do akceptowalnego poziomu, należy wykonać dwa zabiegi które są konieczne (rzadko występuje, gdy filtr jest wypełniony wkładem  Diamond Kleen):

 • zastosowanie kwasu w celu usunięcia nie-organicznych substancji, których nie usunięto w trakcie płukania.
 • zastosowanie sody kaustycznej do usuwania substancji organicznych, których nie usunięto w trakcie płukania.

UZDATNIANIE CHEMICZNE

Chemiczne oczyszczanie wody rozpoczyna się  od jej analizy. Instrumenty i obsługa muszą zapewnić dokładne i powtarzalne wyniki. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo interpretować znaczenie  wartości  uzyskanych różnymi metodami analitycznymi.
Analiza pozwala na dozowanie tylko wtedy kiedy pojawia się taka konieczność. Celem
dla wszystkich jest skuteczne uzdatniania wody w basenie fizyczne jak i chemiczne. Sytuacja w basenie zmienia się nieustannie, dlatego w celu utrzymania jakości wody, konieczne jest stałe sprawdzanie jakości wody i odpowiednie jej równoważenie.

Dzięki dr Langelier (Indeks Nasycenia) stało się możliwe uproszczenie skomplikowanych problemów zmian fizycznych wody basenowej.

Langelier doszedł do wniosku, że w celu uzyskania równowagi wody konieczne jest zachowanie prawidłowej równowagi następujących czynników chemicznych:

Zasadowość, Twardość węglanowa, pH, temperatura i TDS

Innym instrumentem, który może okazać się przydatny jest schemat Taylora (w załączniku), który uznaje, że tylko trzy pierwsze z tych czynników podlegają określeniu.

Uwaga: Używając produktów chemicznych opisanych w specyfikacji istotne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu produktu w odniesieniu do ilości i metod obchodzenia się,   z nimi ponieważ mogą one różnić się w zależności od marki producenta, co może być niebezpieczne.

1.  Zasadowość – (TAC)

wartość, która wskazuje ilość różnych substancji chemicznych w wodzie, które pomagają w zarządzaniu i kontrolowaniu zmian pH.

Zalecane wartości zasadowości dla basenów BIODESIGN są:

Biodesign z marmurowym wykończeniem 100 – 150 ppm
Biodesign z kwarcowym wykończeniem 80 – 150 ppm

Jeśli alkaliczności jest zbyt wysoka:
Wskazane jest, aby obniżyć ją kwasem:
Wodorosiarczan sodu 480 g w 50.000 L; 150 g w 10.000 l zmniejsza TA o około 10 ppm
Kwas solny 1 L w 50.000 L, 200 ml w 10,000 l zmniejsza TA o około 10 ppm

Jeśli zasadowość jest zbyt niska:
Wskazane jest, aby ją zwiększyć kwaśnym węglanem sodu
1 kg w 50.000 L; 200 g w 10.000 L zwiększa TA o około 10 ppm (również nieznacznie zwiększa pH).

2.  Twardość wody

a.  Całkowita twardość wody (TH):

Wartość, która wskazuje ilość wapnia i magnezu rozpuszczonego w wodzie. W celu ochrony powierzchni ważne jest, aby mieć tę wartość na uwadze.

b.  Twardość wapnia w wodzie (CH)

Twardość jest wartością, która wskazuje na ilość wapnia rozpuszczonego w wodzie. Powinna być przestrzegana w basenach Biodesign. (Uwaga: W basenach z systemem MagnaPoolTM, twardość całkowita nie może być stosowana, ponieważ wartość magnezu jest bardzo wysoka.)

Twardość wapniowa w wodzie (nie całkowita twardość) zalecana do basenu:

Biodesign z marmurowym wykończeniem 220 – 300 ppm

Biodesign z kwarcowym wykończeniem 160 – 300 ppm

a.  Jeśli twardość jest zbyt niska:

Wskazane jest, aby ją zwiększyć chlorkiem wapnia; 350 g w 10.000 L zwiększa twardość o około 20 ppm. W przypadku uzdatniania wody chlorem, jeśli woda uzupełniająca jest miękka dobrze jest  stosować podchlorynu wapnia raczej niż podchloryn sodu.

WAŻNE:
W basenach Biodesign z marmurowym wykończeniem struktura składa się z mieszanki marmuru i żywicy. Marmur powstał ze skał węglanowych,. W basenach Biodesign wykonanych z marmuru wartość węglanów obecnych w wodzie musi osiągać wartość wyższą od 220 ppm. W ten sposób struktura jest  zabezpieczona na bardzo długi czas.

b.  Jeśli twardość jest zbyt wysoka:

Najskuteczniejszą metodą rozwiązania tego problemu jest obniżenie twardości poprzez rozcieńczanie miękką wodą, lub przy użyciu produktu, który utrzymuje węglan wapnia w zawiesinie  wody, na przykład, wiążącego dla wapnia.

W celu ochrony powierzchni jest bardzo ważne, aby postępować zgodnie z instrukcją obsługi i zawsze przestrzegać podanych wyżej wartości.

3.  pH – ilość wodoru w wodzie

PH jest bardzo ważne dla komfortu kąpiących się i efektywności działania środków uzdatniania.

Zalecane wartości pH dla basenów Biodesign są następujące:

Biodesign z wykończeniem marmurowym: 7,5 – 7,6

Biodesign z wykończeniem kwarcowym: 7,2 – 7,6

a.  Jeśli pH jest za wysokie

Wskazane jest, aby obniżyć go za pomocą kwasu, wodorosiarczanu sodu, kwasu chlorowodorowego.
PH powinno być obniżane  buforowanymi produktami lub kwasem solnym, a nie kwasem siarkowym.
Jeśli do basenu jest dozowana wielokrotnie nadmierna ilość kwaśnych produktów, mogą one poważnie uszkodzić strukturalną warstwę basenów Biodesign, poprzez zmniejszenie objętości ziaren, co powoduje ich odrywanie się.

b.  Jeżeli pH jest za niskie

Wskazane jest, aby  zwiększyć za pomocą kwaśnego węglanu sodu.

4.  Temperaturawskazuje temperaturę wody

Temperatura wody nie zawsze może być regulowana, ale musi uwzględniać wzór Langelier (dla zrównoważenia wody), ponieważ stanowi on czynnik przyczyniający się do wielu zabiegów. Im cieplejsza woda, tym więcej nakładów jest wymagane na uzdatnianie.

5.  Wartość wszystkich substancji rozpuszczonych (TDS)

Ilość soli rozpuszczonych w wodzie. Ważne jest, aby upewnić się, że poziom obecnych produktów chemicznych nie osiągnął punktu zagrożenia.
Ponieważ poziom soli jest dużo wyższy niż innych minerałów, w basenach solankowych TDS nie jest używany jako miara, ale w równaniu Langelier ma 12,3 i ma być używany do wszystkich basenów.
Do basenów nie stosujących soli maksymalny TDS powinien wynosić 2000 ppm, jeżeli poziom ten zostanie przekroczony woda powinna być rozcieńczona.
Do basenów stosujących system MagnaPoolTM, TDS reprezentuje ilość minerałów w wodzie i bardzo ważne jest, aby go utrzymywać między 3000 ppm i 4000 ppm.

Dozowanie z regulacją

 1. Wskazane jest, aby odczekać co najmniej 2 godziny od jednego dozowania do następnego.
  Wyreguluj TAS do pożądanego poziomu.
 2. Wyreguluj twardość węglanową (CH) do pożądanego poziomu.
 3. Wyreguluj pH.
  Przetestuj wszystkie wartości ponownie i dokonaj drobnych zmian w razie potrzeby.
  Temperatura oraz TDS nie muszą  być regulowane, są najmniej ważnymi czynnikami w bilansie wodnym.
Inne parametry chemiczne do utrzymania pod ścisłą kontrolą obejmują:

1.  Sterylizację:

Służy do likwidacji bakterii i sprawia że woda jest zdrowa i bezpieczna dla kąpiących się.

Rolą sterylizacji jest zabicie wszystkich mikroorganizmów (bakterii), które zostały wprowadzone do basenu.

Cel?

By zniszczyć bakterie, po wejściu do wody, w ciągu 30 sekund. Aby to osiągnąć, produkty uzdatniania powinny być obecne w wodzie w odpowiednich ilościach. (Wartość, która mierzy ilość sterylizatora to wolny chlor).

Do zalecanych wartości odnoszą się do normy krajowe odpowiednie dla każdego kraju.
W basenach stosujących system MagnaPoolTMzalecana wartość wolnego chloru wynosi od 0,5 do 1,5 ppm.

Forma, w której chlor dozowany jest do wody nie ma znaczenia: aktywnym związkiem , który zabija bakterie jest kwas podchlorawy (HOCl). Stężenie tego związku zależy zarówno od ilości chloru dodawanego i od pH.
• Jeśli pH jest zbyt wysokie, większość chloru obecnego jest w postaci jonów  podchlorawych (OCL), który ma tylko 1/50 mocy zabijania kwasu podchlorawego.
• Jeśli pH jest zbyt niskie, kwas podchlorawy jest zbyt aktywny i szybko odparowuje z wody.
pH 7,4 został wybrany jako „idealny”, ponieważ stanowi najlepszy kompromis pomiędzy wystarczającą ilością kwasu chlorowego i ilości która jest zbyt żrąca – które mogłyby spowodować szkody dla kąpiących się, powierzchni i dla wyposażenia.

 2.  Chlor związany (chloraminy i inne związki):

Kwas podchlorawy jest silnym utleniaczem: reaguje ze wszystkimi substancjami organicznymi znajdującymi się w wodzie, zwłaszcza mocznikiem. Powoduje to szereg reakcji chemicznych, wśród których najbardziej problematycznymi jest tworzenie się chloramin, w szczególności trichloramin. Ich obecność jest irytująca i niebezpieczna: powinny być usunięte z basenu. Gdy wartość wolnego chloru jest utrzymywana na niskim poziomie związki te nie  tworzą się.

3.  Kwas cyjanurowy:

Stabilizator (w postaci kwasu cyjanurowego) może być dodawany oddzielnie do uzdatnionej wody w celu wydłużenia życia niestabilizowanego chloru (np. podchlorynu wapnia i naturalnego chloru wyprodukowanego w systemie MagnaPoolTM) w basenie, chroniąc go przed skutkami promieniowania UV. Maksymalna wartość kwas cyjanurowego to 75ppm.

4.  Metale:

Problem z metalami jest następujący: posiadają zdolność do barwienia wszelkich powierzchni z którymi się stykają. W przypadku basenów, zabarwione mogą zostać powierzchnie, akcesoria, skimmery, zabawki i oczywiście, co nie mniej ważne, kąpiący się. Metale plamią powierzchnię basenów, gdy wytrącają się z roztworu, z powodu czynników występujących w wodzie lub z związku ich reakcji z wodą. Obejmują utleniacze, takie jak chlor, brom lub produkty na ich  bazie, a także produkty, które zwiększają pH lub zasadowość, takie jak wodorotlenki i węglany.W basenach Biodesign zalecane wartości dotyczące metali zawartych w wodzie są następujące:

Biodesign z wykończeniem marmurowym – zero

Biodesign z wykończeniem kwarcowym – zero

W celu wyeliminowania metali rozpuszczonych w wodzie i usuwania nowych plam konieczne jest dodanie środka wiążącego, które wiąże się z metalami w roztworze. Filtr zatrzymuje ten produkt, gdy łączy się z metalami i usuwa go z basenu na drodze płukania zwrotnego. Bez płukania zwrotnego substancje mogą rozłożyć się i ponownie wprowadzić jony metali w wodzie. Wówczas problem plam znowu będzie obecny.

5.  Rozwijanie się glonów oraz poziom fosforanów i azotanów:

Algi są jednokomórkowymi roślinami wodnymi, które rosną dzięki  światłu i składnikom odżywczych znajdujących się w wodzie (w szczególności fosforanów i azotanów). Ich obecność powoduje nadmierne zużycia chloru i obniżenie pH.

Ważne jest, aby poziom fosforanów w wodzie pozostawał poniżej 0,2 ppm w celu uniknięcia wzrostu glonów.
Zielone algi zwykle unoszą się w wodzie basenowej i szybko rosną. Często tworzą się w ciągu zaledwie 24 godzin,  śliska powierzchnia  ścian basenu i niezwykły wzrost zużycia chloru są wczesnymi sygnałami ostrzegawczymi. Ich rozwojowi należy zapobiegać we wczesnym etapie poprzez stosowanie algicydów.

Zalecane stężenia fosforanów w basenach Biodesign wynoszą:
Biodesign z wykończeniem marmurowym <0,2 ppm
Biodesign z wykończeniem kwarcowym <0,2 ppm

Zalecany poziom azotanów w basenie Biodesign wynoszą:
Biodesign z wykończeniem marmurowym <20 ppm
Biodesign z wykończeniem kwarcowy <20 ppm
Jeżeli powyższe wartości są zachowane do wody można dozować następujące produkty:

ALGICID : związek chemiczny będący w stanie zapobiec i zniszczyć glony. Kiedyś  wykorzystywane do tego celu były sole miedzi i rtęci, obecnie zastąpiły je biologiczne związki zdecydowanie  mniej szkodliwe dla zdrowia. Gdy produkty antyglonowe są niezbędne, zaleca się stosowanie metali wolnych.

ALGI-STATIC: związek chemiczny, który hamuje powstawanie glonów.
Jeśli poziom fosforanów przekraczać powyższe wartości możliwe jest użycie fosforan starver  aby ograniczać ich obecność.
Aby zmniejszyć poziom azotanów jedynym rozwiązaniem jest rozcieńczenie wody w basenie z wodą, która nie zawiera azotanów.

Uwaga: Używając produktów chemicznych opisanych w specyfikacji istotne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu produktu w odniesieniu do ilości i metod obchodzenia się, ponieważ mogą one różnić się w zależności od marki producenta i mogą być niebezpieczne. Wskazane jest, aby używać algicydów latem, kiedy basen jest używany.

Wskazówki ogólne:
Uwaga 1: W przypadku basenów publicznych istnieją również inne czynniki, które należy rozważyć w celu przeprowadzenia dobrego zarządzania obiektem oraz zachowania dobrej jakości wody zgodnie z przepisami. Zaleca się konsultację u wyspecjalizowanej firmy.
Uwaga 2: Zaleca się,  sprawdzić  przepisy dotyczące standardów wszystkich sugerowanych parametrów.
Uwaga 3: Używaj proponowanych produktów uzdatniania wody.
Uwaga 4: Prowadź dziennik, w którym zanotujesz pomiary i zadozowane produkty.

Organizujemy kursy na temat uzdatniania wody basenowej, jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem lub wysyłaniem członka zespołu technicznego, możesz umówić się z naszym Biurem Handlowym wysyłając  e-mail: biuro@garden.bialystok.pl

Załącznik 1:

Diagram Taylora

Ten schemat jest używany na całym świecie, aby wskazać wartości alkaliczności, twardości i pH  w wodzie w celu uzyskania zbilansowanej wody.

Bardzo stabilne wartości i nieagresywna wody, nadająca się do kąpieli znajdują się w zielonej strefie.

Idealny poziom:
TAC między 8 a 12 ° F
TH między 18 a 30 ° F
pH pomiędzy 7,2 i 7,8

Załącznik 2:

Index Langeliera:

Index  Langeliera został sformułowany przez dr Wilfreda Langeliera do obliczania bilansu wody, biorąc pod uwagę 5 czynników.
Kiedy parametry wody są zrównoważone nie będą formować się żrące osady.

Poniższe równanie pokazuje jak obliczyć wskaźnik nasycenia:

Index nasycenie = pH + Af + Tf + Cf – 12,3

Af = Całkowity współczynnik alkaliczności
Tf = współczynnik temperaturowy
Cf = współczynnik twardości wapniowej

Uwaga: w równaniu współczynnik TDS ma ustaloną wartość -12,3 ponieważ w większości basenów wartość TDS nie bardzo się różnią, dlatego dla uproszczenia, jest zawsze podana na tym samym poziomie.

Wartość pH jest uzyskiwana bezpośrednio z pomiaru, a pozostałe trzy czynniki są wstawiane z wartości z poniższych tabel:

Zgodnie z równaniem Langeliera

Idealna wartość powinna pozostać pomiędzy 0,2 i + 0,2

Kiedy najważniejsze wartości są:
• Poniżej – 0,2 woda jest żrący.
• Nad + 0,2 w wodzie wytrącają się osady

Dodatkowa konserwacja

1.  Konserwacja powinna być przeprowadzana przed ponownym otwarciem basenu, gdy zanieczyszczenia są na powierzchni struktury Biodesign poniżej poziomu wody.

Jeśli szczotka i odkurzacz nie są wystarczające, aby usunąć zanieczyszczenia poniżej poziomu wody, zalecamy opróżnienie basenu (*) i przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących wodą zimną lub ciepłą, przy maksymalnej temperaturze 40 °C.

* Przed opróżniania basenu, upewnij się, że nie ma wody gruntowej lub innej agresywnie działającej na strukturę basenu.
W przypadku uporczywych zanieczyszczeń, zaleca się czyszczenia powierzchni Biodesign specjalnym „Detergentem Biodesign”, nakładanym pędzlem. Pozostawić na  kilka minut aby produkt zadziałał a następnie spłukać.

 2.  Konserwacja powinna być wykonane przed każdym ponownym otwarciu basenu oraz w przypadku mętnej wody i przy obecności mikroorganizmów.

Jeśli basen nie został opróżniony, zalecamy chlorowanie szokowe podchlorynem wapnia, najpierw rozcieńcza się wodą i wlewa do skimmera lub basenu z zaworem filtrującym ustawionym na „recyrkulację”. Gdy basen zostanie oczyszczony  należy sprawdzić stan piasku wewnątrz filtra (jeśli nie został wypełniony wkładem Diamond Kleen). Jeśli to konieczne, zdezynfekuj złoże piasku  odpowiednimi produktami zalecanych przez eksperta. Sprawdź stan piasku wewnątrz filtra (jeśli nie został wypełniony wkładem Diamond KleenTM): jeżeli jest zbrylony zwapniony proponujemy kontakt z ekspertem od obsługi chemicznej filtra.

3.  Czyszczenie ogniw elektrolitycznych

Komórki muszą być czyszczone co ​​6 miesięcy  roztworem 1 części kwasu solnego i 8 części wody. Komórki muszą być całkowicie zanurzone w roztworze, dopóki nie będą pojawiały się pęcherzyki powietrza – po przepłukaniu, sprawdzić wizualnie czy są czyste. Jeśli osad pozostał, procedurę należy powtórzyć.

4.  Ogólna obsługa struktury basenu Biodesign

W celu utrzymania powierzchni basenów Biodesign w optymalnej kondycji i zapewnienia im długoletniej żywotność, należy zastosować żywicę jednokomponentową  Biodesign SMP na całej powierzchni basenu, zarówno powyżej jak i poniżej poziomu wody. (Produkt jest na sprzedaż wyłącznie w Biodesign lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy Biodesign).

Basen musi być opróżniony(*) i dokładnie oczyszczony przed aplikacją. Pozostawić żywicę do wyschnięcia na trzy dni i przed ponownym napełnieniem basenu.

* Przed opróżnieniem basenu, upewnij się, że nie ma wody gruntowej lub innej agresywnie działającej na strukturę basenu.
Zalecana częstotliwość obsługi struktury basenu Biodesign z prawidłowo zbilansowaną wodą jest następujący:

Biodesign z wykończeniem marmurowym: co 2-3 lata
Biodesign z wykończeniem kwarcowym: co 4-5 lata

Baseny z poziomem soli powyżej 2500 ppm będą miały ważną gwarancję tylko z wykończeniem kwarcowym.

MAGNAPOOL

Baseny wyposażone w system MagnaPoolTM

W basenach wyposażonych w system MagnaPoolTM należy przeprowadzać te same testy jakie w tradycyjnym basenie, zwracając szczególną uwagę na TDS.

TDS jest podstawą, na której działa  cały opatentowany system MagnaPoolTM. Jeśli wartość TDS nie jest prawidłowa, poziom naturalnej mieszanki minerałów będzie zagrożony, w wyniku czego zostaje obniżona jakość i przejrzystość wody.

Idealny TDS dla basenu z systemem MagnaPoolTM wynosi 3600 – 4000 ppm.

Inne tradycyjne produkty do zbilansowania wody mogą być używane z systemem MagnaPoolTM, ale z zachowaniem  ostrożności.
(W razie wątpliwości, radzimy skontaktować się z ekspertem MagnaPoolTM).

Korzystanie z następujących produktów jest zabronione:
Algacydy na bazie metali
Biguanidy
Jonizatory

W celu uzyskania informacji dotyczących  utrzymania basenu z systemem MagnaPoolTM, zapraszamy do zapoznania się z dostarczoną instrukcją.